Desember '11: Musikkteater under utvikling

 
«

Det gjennomføres to verksteder på Dramatikkens hus i desember som er starten på et 2-årig samarbeid mellom Dramatikkens Hus og AdOpera Utvikling. Hensikten med dette samarbeidet er å støtte utvikling av ny opera og musikkteater.

»

VERKSTED MARK ADDERLEY/ TORGEIR REBOLLEDO PEDERSEN:
”O YNGLING & GILGAMESH GAMLE KALOSJ”

(en kommende opera i tre varianter av Gilgamesh; på ynglingetrinnet, på voksentrinnet, og til slutt som gammel og utgått kalosj)

Verkstedet gjennomføres 29/11 – 2/12 i Hallen

Bakgrunn:
Idéen om å lage en opera basert på ”Gilgamesh” fikk komponisten Mark Adderly allerede på 80-tallet. Han henvendte seg etter lang tid til liberettisten Torgeir Rebolledo Pedersen, som sa ja til et samarbeid. Den danske komponisten Per Nørgaard har laget en opera basert på eposet tidligere, men helt uten ”meningsbærende” libretto. Adderly/Rebolledo Pedersen ønsker derimot at librettoen skal være meningsbærende, og dermed forplikter de seg også mer i forhold til selve fortellingen og strukturen i den, samtidig som de ønsker å relatere myten om Gilgamesh til nåtidens streben etter udødelighet på det politiske, økonomiske og rent eksistensielle plan.
- Men hvem er det egentlig som søker udødelighet i dag? Og på vegne av hva? På vegne av andre? Og hvordan?
Med andre ord; Adderly/Rebolledo Pedersen forsøker seg på en ganske radikal nytolkning av dette stoffet.
Og komponisten Adderly spør seg: ”Men hvordan beskrive emosjonene, når så mye allerede er gitt før jeg starter komponeringen? Og hvordan få alle komponentene til å smelte sammen til ett dyr ?(!)
Dette er noen av utfordringene en workshop kan hjelpe til å
klargjøre.

Om eposet Gilgamesh:
”Gilgamesh” blir regnet som det første sammenhengende diktverket i verdenshistorien som omhandler den individuelle skjebne. Eposet er nedtegnet ca 3000 år f.kr. Det omhandler skikkelsen Gilgamesh og hans gjøren og laden, som også innbefattet heltegjerninger han utførte sammen med sin venn Enkidu.
Essensen i myten om Gilgamesh er hans streben etter udødelighet, men overfor en motstander som døden må også han gi tapt. Den Mesopotamiske kultur erkjente tilfulle det tragiske og forgjengelige ved den menneskelige eksistens. Som Odyssevs i Illiaden opplevde alle slags utfordringer og vanskeligheter på sin vei fra Troja, på samme måte utsto
Gilgamesh utallige prøvelser på sin reise i sin søken etter evig liv. Han var en episk helt og en eventyrskikkelse, men kanskje var han også en historisk konge?

 


VERKSTED GUNNAR WÆRNESS/ERIK DÆHLIN MED ANNA LEYMAN, SILJE ANKER JOHNSEN OG ØYVIND JØRGENSEN: 
"METAMORFOSER" (arb.tittel)

Verkstedet gjennomføres 5/12 – 8/12 på Loftet og i Prøvesalen

Bakgrunn:
Verkstedet er et resultat av et allerede oppstartet kreativt samarbeid mellom poeten Wærness og komponisten Dæhlin, og har sin rot i tre ulike prosjekter som alle har vært vist i en eller annen form i løpet av det siste året. “Metamorfoser” er en moderne opera eller et musikkteaterverk - et forsøk på å finne et møtested for musikk, dramatisk tekst og bilder, der det etterstrebes å likestille uttrykkene gjennom å eksperimentere fram ulike reaksjoner melllom klanger, gestaltninger og ord.

Tema og prosess:
Som tema for prosjektet kan vi i prosjektbeskrivelsen lese at: “vi ønsker å ta et oppgjør med revolusjonstematikken i kunsten ved å fremheve den menneskelige feilbarlighet og tragedie. Menneskets verdiskala er på flere måter inkopatibel; i vår tid respekteres kun liv og økologiske og biologiske sammenhenger ved ord og ikke i handling. I tillegg opererer menneskene med to ulike verdiskalaer, en for mennesker, og et for dyr. Eller sagt på en annen måte; en for de som er i besittelse av makt og innflytelse og en for de 'ordløse' og maktesløse. Det er her dyrene kommer til ordet og menneskene «dempes» for inngå metamorfoser med sine medskapninger. Forvandlinger som setter skapningene i kontakt med hverandre og således avdekker det ordløse og emosjonelle ved denne sameksistensen."

Videre skriver de at:
“Vi forsøker å fortelle noe som vi ikke allerede vet. Gjennom musikk, tekst, projeksjoner, masker og tegn som relateres til forholdet dyr - menneske kan vi peke mot noe som er interessant å utforske videre; det bor ord og fortellinger "inne i masken" - slik det bor ord, tekstur, rom og tid i musikk. Denne teksturelle, eksperimentelle og prøvende metoden har den fordelen at den ikke støtter seg på dramaturgiske, psykologiske, eller narrative "knep" – dvs. resirkulerte og sjangerbundne konvensjoner for hvordan vi fremstiller "en historie" på en scene. Ulempene er at det løper en konstant risiko for å distansere seg fra publikum. Dette er vi klar over, samtidig som det for oss er viktig å jobbe med ikke-parafraserbar kunstnerisk materiale og således skyve på forståelsesgrensene kontinuerlig. Ut fra dette kommer det vi trenger å høre – hva nå det til enhver tid måtte være. Slik blir kunsten vi lager klokere enn oss.”

Prosjektet utvikles i samarbeid med Figurteatret I Nordland, AdOpera og Dramatikkens hus. Dette er det første verkstedet for det samlede prosjektet og målet er at det skal resultere i et større musikkdramatisk verk.

Henvendelser/søknader:

prosjekter@dramatikkenshus.no