Dramatikkens hus

 

En rekke prosesser kulminerte da Dramatikkens hus offisielt åpnet 4. mars 2010. Svært mange har bidratt i disse prosessene.

Prosess var også det første nøkkelordet ledertrioen bestående av Marit Solbu, Joon Tombre og Kai Johnsen definerte som avgjørende for målsettingene de utmeislet da de ble konstituert som ledertrio.

Teater er i seg selv en prosess som pågår kontinuerlig mellom aktør og tilskuer i løpet av teaterforestillingen. Forestillingens tilblivelse bygger på en rekke prosesser av kunstnerisk, sosial, økonomisk og individuell karakter. Dramatikkens hus ønsker å tilrettelegge for disse prosessene på en måte som kan supplere de rommene som ellers eksisterer i norsk scenekunst. Kanskje også skape nye rom. Et «hus» der utvikling, utprøving og forskning settes i sentrum.

Så lenge mennesker bruker språket som en av sine aller viktigste kommunikasjonsformer – vil dramatikeren, eller tekstprodusenten, være helt sentral i teatret. Scenekunst handler om menneskers sammensatthet. Vi ønsker å skape møtepunkter mellom den samtidige tekstprodusenten og teatrets andre «stemmer»: regissører, aktører, dramaturger og publikum. Vi ønsker å skreddersy disse møtepunktene på en måte som skaper potensiale for mange og ulike samtaler i teatrets samfunn og derigjennom et større samfunn.

Dramatikkens hus skal i all hovedsak være et nasjonalt kompetanse- og utviklingssenter med en rekke forgreininger. Samtidig har vi et flott teaterhus her på Grønland i Oslo. Dette representerer en utfordring både for vår kommunikasjon utad og for vår måte å arbeide på innad. Hvor går grensene for dialogen mellom en tekstprodusent og ulike konsultative tjenester – og tekstens reelle møte med et publikum? Nettopp dette skjæringspunktet blir Dramatikkens hus hovedsatsingsområde i våre år her. Vi ønsker å diskutere og produsere ulike prosesser som utforsker disse møtepunktene – i praksis.

Vi håper å kunne arbeide tett og tillitsfullt med de ulike teatermiljøene i Norge enten det er innenfor «institusjonene» eller det mer prosjektbaserte «frie» miljøet. Vårt siktemål er å bidra til å legge grunnlag for prosesser og prosjekter som møter et sammensatt publikum på mange og ulike steder i årene som kommer. Vi ønsker å være ansvarlige i den forstand at vi jobber med et bredt sjangermangfold og en rekke ulike miljøer. Samtidig definerer vi oss som et kunstprosjekt og ikke som et «direktorat». Teater er reelle prosesser fundert på individuelle valg, holdninger og stemmer i brytninger med ulike «kollektive» prosesser.

Dramatikkens hus mottar driftstilskudd fra Kulturdepartementet og Oslo kommune.

 

             

 

 

Henvendelser/søknader:

prosjekter@dramatikkenshus.no